Τμήμα Οικονομικού

logistirio


Τμήμα Οικονομικού


Είναι υπεύθυνο για :

α. Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.

β. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

γ. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.

δ. Τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου.

ε. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του Νοσοκομείου,τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.

στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κλπ (πληρωμές, επισπράξεις, έκδοση επιταγών)

ζ. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.

η. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού-προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.

θ. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.

ι. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και φαρμάκων.

ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου.

ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του Νοσοκομείου.

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος)

ιδ. Την παρακολούθηση όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη σύνταξη του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.

ιε. Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβή και χρέωση κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

 

Προϊστάμενη: Κωνσταντοπούλου Βασιλική

τηλ.: 27213  63115

fax: 27210  46113

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Λογιστήριο

τηλ: 27213  63110 έως 112

fax: 27210 46113

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Γραφείο Μισθοδοσίας

τηλ: 27213 63116-117

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Γραφείο Προμηθειών

τηλ: 27213 63128 έως 130

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

τηλ.: 27213 63430, 438

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Αποθήκη Υλικού

τηλ: 27213 63428

 

 

 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κληροδότημα Κάππας
Ιστορικό του Κληροδοτήματος Κάππας
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.